Biuro Rachunkowe PLUSS

Katarzyna Derenda, Tomasz Zwoniarski spółka cywilna
Zapytaj o cenę Zapraszamy
61-116 Poznań,
ul. Tomickiego 1/2

O firmie PLUSS s.c.

Szanowni Państwo,

Biuro Rachunkowe "PLUSS" s.c. istnieje na rynku od 2004 roku. Naszym celem jest profesjonalne świadczenie usług dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wypełnianie ustalonych zobowiązań Klientów, jak i wspieranie Ich w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Współpracujemy również z zaprzyjaźnionymi firmami audytorskimi oraz kancelariami prawnymi. Korzystającym z naszych usług zapewniamy kompleksową obsługę przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oraz wykształcony personel o długoletnim stażu pracy w księgowości.

Obsługa księgowa wykonywana jest w pomieszczeniach Biura na podstawie dokumentów źródłowych odbieranych przez naszych pracowników w terminach dogodnych dla klienta. Na bieżąco stosujemy formy elektronicznego przekazywania informacji dla zapewnienia klientowi monitorowania bieżących wyników działalności. Jesteśmy przygotowani do sporządzania wszelkich form sprawozdawczości, jakie zostały wprowadzone nowelizacjami przepisów w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Prowadzenie ksiąg i innych ewidencji odbywa się z zastosowaniem naszego sprzętu informatycznego stale unowocześnianego i dostosowywanego do aktualnych wymagań stawianych nam przez klientów. Nasz system informatyczny jest zabezpieczony przed zagrożeniami występującymi przy elektronicznym przekazywaniu informacji jak również przed utratą danych na skutek ewentualnych uszkodzeń sprzętu poprzez codzienną archiwizację danych.

Zapewniamy fachową obsługę księgową i kadrową zgodnie z ustaleniami Ustawy o rachunkowości, Kodeksami Podatkowymi i innymi przepisami obowiązującymi w działalności gospodarczej.

Cele firmy

 • - rzetelność
 • - zgodność z przepisami
 • - tajemnica informacji
 • - profesjonalizm
 • - bezpieczeństwo
 • - nowoczesność i wysoka jakość
 • - szeroki zakres usług
 • - długofalowa współpraca
 • - zadowolenie klienta


Nasza działalność jest objęta ubezpieczeniem OC.

Nasza ofertaW ramach umowy proponujemy:

- utworzenie planu kont dostosowanego do prowadzonej przez Klienta działalności otwarcie ksiąg rachunkowych dzień rozpoczęcia działalności,
- kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,
- bieżące przekazywanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w otrzymanej dokumentacji,
- bieżąca ewidencja operacji księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości zapewniające naszym Klientom bieżącą informację o wynikach prowadzonej działalności,
- prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży,
- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT 2, CIT 8, VAT 7, VAT UE, INTRASTAT oraz sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, bieżące kontrolowanie sald rozrachunków z kontrahentami i informowanie Klienta o ich stanie bieżącym,
- bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rozliczeń podatkowych Klienta,
- przygotowanie dokumentacji związanej z windykacją należności (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe itp.),
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa itp. ) w zależności od wymagań dotyczących sprawozdania jakim sprostać musi Klient,
- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
- sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT 11, PIT 8B, ZUS,
- prowadzenie rozliczeń Klienta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
- przygotowywanie przelewów bankowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
- odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta za pokwitowaniem w terminach dogodnych dla Klienta,
- sporządzanie okresowych zestawień danych finansowych wg uzgodnionych wzorów z Klientem,
- informacje wymagane przez Klienta jak i dokumenty sporządzane przez Biuro dostarczane są w najbardziej dogodnej dla Klienta formie - osobiście, faxem lub elektronicznie.

W ramach umowy proponujemy:

- pomoc w rejestracji działalności - Urząd Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy oraz ZUS,
- kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- bieżące przekazywanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w otrzymanej dokumentacji,
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów,
- prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- roczne zeznania podatkowe,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
- sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT 11, PIT 8B, ZUS,
- przygotowywanie przelewów bankowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
- bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rozliczeń podatkowych Klienta,
- reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
- odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta za pokwitowaniem w terminach dogodnych dla Klienta,
- sporządzanie okresowych zestawień danych finansowych wg uzgodnionych wzorów z Klientem,
- informacje wymagane przez Klienta jak i dokumenty sporządzane przez Biuro dostarczane są w najbardziej dogodnej dla Klienta formie - osobiście, faxem lub elektronicznie

W ramach umowy proponujemy:

- dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług ( rejestry VAT ),
- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
- przygotowywanie deklaracji podatkowych ( PIT 4R, VAT 7),
- roczne rozliczenie działalności - deklaracje roczne,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS - em,
- reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS,
- nadzór na formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
- odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem

W ramach umowy proponujemy:

- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy ( umowa o pracę, świadectwo pracy, inne),
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- prowadzenie ewidencji środków BHP,
- obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych i rodzinnych,
- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w tym na życzenie klienta tzw. `pasków` dla pracowników,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- prowadzenie kart urlopowych,
- sporządzanie deklaracji PIT 4R,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracownika ( PIT 11, PIT 40, PIT 8B),
- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, zasiłkowych do ZUS,
- sporządzanie deklaracji do ZUS ( przekaz elektroniczny),
- przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników za okresy miesięczne,
- sporządzanie przelewów do ZUS oraz na wynagrodzenia dla pracowników,
- sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika,
- sporządzanie umów zleceń oraz o dzieło,
- pomoc w organizacji szkoleń BHP,
- pomoc w zapewnieniu wstępnych badań lekarskich

Ceny usługi

Biuro Rachunkowe PLUSS wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizuje potrzeby klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z klientem, ustalamy optymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu (0 61) 653 56 66.
  Wartość usługi uzależniona jest od:

  - formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,

  - rodzaju ewidencji księgowej (księgi handlowe, księga przychodów i rozchodów, ryczałt),

  - miesięcznej ilości dokumentów podlegających za ewidencjonowaniu,

  - ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło,

  - rodzaju działalności (handlowa, usługowa, produkcyjna)

Kontakt

Biuro Rachunkowe PLUSS
Katarzyna Derenda, Tomasz Zwoniarski spółka cywilna

61-116 Poznań, ul. Tomickiego 1/2
Telefon: +48 61 653 56 66
Kom.: +48 660 198 914
E-mail: biuro (at) podatkipluss.pl

NIP 782-227-76-36
REGON 634504110
Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami i umów na wizytę lub zadaj pytanie:
Wyślij pytanie

Biuro rachunkowe PLUSS na mapie

 • Telefon:
  +48 61 653 56 66
  Telefon:
  +48 660 198 914

  61-116 Poznań, ul. Tomickiego 1/2